Historie

Historie

Roku 1897 čtvrtého prosince byla konána obecní schůze, na které tehdejší starosta Jan Němeček vybízel občany, aby se přihlásili za činné členy sboru. Přihlásilo se 19 činných a 17 přispívajících členů. Byly sepsány stanovy a následně schváleny 10. února 1898, v tomto roce byl sbor přihlášen k hasičské župě Kolínské. Prozatímní starosta byl zvolen Václav Fiala, velitelem Alois Mádle a jednatelem František Volný. Výstroj a stejnokroje si sbor opatřil vlastní obětavostí členů. V roce 1897 koupila obec ruční vozovou stříkačku, kterou poprvé použili 26.listopadu při požáru dvou domů. Zástupci sboru se zúčastňovali župních sjezdů, cvičení a oslav pořádaných v rámci okresu. V letech 1897-1913 vzniklo 36 požárů obytných domů a zemědělských objektů. Pro sbor to byla zkouška připravenosti. Při požáru 26. března 1906 člen sboru Josef Uhlíř s nasazením vlastního života vynesl z hořícího domku osmdesátiletou stařenku. Byl odměněn, za statečnost a jeho podobenka byla zařazena do sbírek Zemského hasičského muzea v Praze. Další úspěšný sboru dobrovolných hasičů přerušily události 1. světové války, kdy většina mužů se musela účastnit válečných událostí. Někteří z nich obětovali své životy, jejich jména jsou vytesána na památníku padlých před základní školou. Teprve po válce začal sbor opět svou činnost. Začátkem 30. let byl sbor obohacen o starší motorovou stříkačku a následně o novou motorovou stříkačku. Počet členů hasičského sboru v roce 1936 byl 17 činných a 4 přispívajících, starostou byl František Vrchotka a velitelem František Čábelka. Činnost hasičského sboru za 2. světové války byla postižena vládním nařízením z roku 1942, kdy majetek sboru přešel do vlastnictví obce. Sbor byl začleněn do protiletecké požární služby hned od samého začátku. Sbor má 20 činných členů, v roce 1943 jsou přijati noví členové v počtu 15. Roku 1944 byl sbor vyhodnocen za nejlépe vycvičený hasičský sbor okresu Kolín pod velením Jana Chábery. V letech 1941-1943 byla postavena nová dvoupodlažní hasičské zbrojnice. Po válce se sbor zapojil do kulturní činnosti a do další práce ve smyslu hasičské myšlenky. Členové sboru vykonávali hlídkovou službu o žních, v kině, v divadle, na zábavách a plesech a v různých podnicích. Rok 1990 přinesl změny v názvu. Základní organizace se změnila na Sbor dobrovolných hasičů a Svaz požární ochrany dostal nový název Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Všichni členové se plně zapojovali do života obce. Do požární zbrojnice byly instalovány sirény a plyn. V následujících letech sbor zdolával požáry v obci i okolí. Jednou z populárních forem přípravy členů sboru byla příprava a provádění požárních soutěží, kterou se prověřuje fyzická příprava a stav techniky. Další významnou oblastí činnosti je práce s mládeží. Bylo zde zapojeno 30 dětí - 2 družstva žáků a 1 dorostenců. Přípravou těchto mladých kolektivů vedli a vychovávali Josef Zubík, Jan Hornát, Jana Hornátová, Josef Březina a Jiří Nekvasil. Mladí požárníci získali první místo na okrese v letech 1972, 1975,1976, 1980 a 1986. Na krajské soutěži první místo v roce 1976 a 1980. Vyvrcholením činnosti byla účast na celostátní soutěži hry Plamen. V 80. letech vzniká družstvo žen, které se pouze 2 roky dokázalo vyrovnat mužům ve sportovních soutěžích. Po roce 2007 činnost hasičského sboru postupně upadla. Znovu stmelení kolektivu nastalo až přírodní katastrofou – záplavami v roce 2013. Po záplavách se činnost hasičského sboru opět obnovila pod vedením starosty Přemysla Dvořáka. Noví členové znovu začali jezdit po závodech požárního sportu. V roce 2015 se v Sendražicích po dlouhé době konaly požární závody. Od roku 2016 družstvo můžu začalo pravidelně jezdit Polabskou hasičkou ligu, kde se mužům již dvakrát povedlo v celkových výsledcích obsadit 3 místo.